ÇALIŞTAY 1:  “Bir Temel Eğitim Programı Geliştirme Süreci: KKTC Örneği”

 

Bu çalıştay Prof. Dr. Müfit Kömleksiz ve Prof. Dr. Ahmet Pehlivan tarafından yürütülecektir.

 

Bir temel eğitim programının geliştirilme aşamaları, KKTC örneğinden hareketle gerçek uygulamalar üzerinden ortaya konulacaktır. Çalıştayda, temel eğitim projesinin nasıl hazırlandığı, projenin nasıl alındığı, uygulamaya nasıl başlandığı, program geliştirme modelinin nasıl oluşturulduğu, temel eğitim programının felsefesinin ve amaçlarının nasıl belirlendiği, ders öğretim programlarının yapısına nasıl karar verildiği, çalışma gruplarının nasıl oluşturulduğu, bu gruplarla çalışmaların nasıl yürütüldüğü, ders öğretim programlarının nasıl oluşturulduğu, kitap (ders kitabı, öğretmen-öğrenci el kitapları) yazım çalışmalarının nasıl başladığı ve sürdürüldüğü ile değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. Katılımcılardan, çalışmanın her aşamasına etkinlikle katılmaları ve program geliştirme sürecindeki aşamaları ayrıntılı olarak tartışmaları beklenmektedir.

 

Profesörler hakkında kısa bilgi:

 

Prof. Dr. Müfit Kömleksiz

Profesör Kömleksiz, şu anda Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakütesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde çalışmaktadır. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde yapmıştır. Eğitim Programları ve Öğretim alanında Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisansını, Çukurova Üniversitesinde ise doktorasını tamamlamıştır.  Yaptığı çalışmalar kubaşık öğrenme, düzey kümeleri, otoriteryen tutumlar, demokrasi ve eğitim ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Genellikle bu konular üzerinde kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Halen KKTC Temel Eğitim Programı Geliştirme Projesi danışmanlığını sürdürmektedir.

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Pehlivan

Lisans öğrenimini Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi anabilim dalında tamamladı. 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesörlük unvanını aldı. 2015 yılından beri KKTC Yükseköğretim Planlama, Akreditasyon, Denetleme ve Koordinasyon Kurulu üyeliğini yapmaktadır. Kuzey ve Güney Kıbrıs eğitim sistemlerinin (eğitim programları da dahil) uyumlaştırılması amacıyla çalışan KKTC Cumhurbaşkanlığı Teknik Eğitim Komitesi üyesidir. Profesör Pehlivan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaktadır. 2013 yılında başlayan ve hâlen devam eden KKTC Temel Eğitim Programı Projesi proje yürütücülüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları; ders kitabı incelemesi, anadili eğitimi programları, Türkçenin anadili olarak öğretimi, sosyal ve kültürel etkenlerin dil öğretimine etkisidir.

 

ÇALIŞTAY 2:  “Çocuklarla Felsefe”

 

Bu çalıştay Dr. Anton Vandeursen  tarafından yürütülecektir.

 

Dr. Vandeursen çocuklarla felsefeyi kısaca şu şekilde özetlemektedir:

“Eğitimde bir yöntem olarak çocuklarla felsefe yapmak, birlikte düşünmenin ve bireysel düşünme için ek alan yaratmanın bir kombinasyonudur. Bütün o çocuksu kafalarda farklı sahneler yer alır, farklılaşan düşünceler oluşturulur. Düşünce hakkında, dilin dolandırıcılığı hakkında birlikte konuşmak, tüm bu bireysel figürlerin görünür hale getirilmesi ve birbirleriyle yazı tura yapmaya çalışılması demektir. Parlak fikirleri saçma kaprislerden ayırt edin. Bununla birlikte, önceden akıllı olanın ne saçmalık olduğu her zaman açık değildir. Bu, birbirlerinin düşüncelerini bir araya getirmenin bir sonucudur. ”

 

Dr. hakkında kısa bilgi:

 

Dr. Anton Vandursen

Eğitimlerini sırasıyla Hemelrijken Eğitim Üniversitesinde İlköğretim üzerine, Radboud Araştırma Üniversitesi Nijmegen’de Psikoloji ve Radboud Araştırma Üniversitesi Nijmegen’de Felsefe üzerine tamamlamıştır ve doktora derecesini almıştır. Çocuklarla felsefe yapmada mesleki eğitim ve öğretim çerçevesinde, Antwerpen Üniversitesi’nde ve Leusden’deki Uluslararası Felsefe Okulu’nda konuk öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.Temel çalışma alanları Tarihi Psikoloji, Kültürel Psikoloji, Bilim Felsefesi, Felsefe Metodolojisi ve Çocuk Felsefesi’dir. Çocuklarla felsefe konulu birçok konferans ve seminerler düzenlemiş ve aktif katılımda bulunmuştur. Öğretmen eğitimcileri için kaynak kitap olan “Traces of Dutch Indonesia in the Netherlands” kitabına katkı sağlayan üç kişiden biridir. Bu kaynak kitap, Hollandalı öğretmenlerin / eğitmenlerin, Felemenk-Endonezya kültürünü öğrenmeleri ve çağdaş Hollanda kültürüne katkıda bulunmaları için öğretmen eğitimi öğrencileri için pratik fikir ve yöntemler sunmalarını amaçlamaktadır. Böylece, öğretmen adayları postmodern, küreselleşmiş, çokkültürlü Hollanda’yı oluşturan en önemli katkıda bulunan azınlık kültürlerinden birinde kendi gelecek öğrencileri ile birlikte uygulamalı araştırmalar yapmayı öğrenirler.

 

 

 ÇALIŞTAY 3: “SOSYAL İÇERME VE PROGRAMLAR

 

Bu çalıştay Cem Babadoğan, Cem Gençoğlu, Elif Bakar, Tuncay Ergene ve Vesna Janevski tarafından yürütülecektir

 

Avrupa Birliği’nin yoksulluk ve sosyal dışlanma riski içinde olan kişilerin, yaşadıkları toplum içinde normal kabul edilen yaşam standartlarına ve refaha sahip olmaları, ekonomik sosyal ve kültürel hayata aktif katılımlarını artırmak için gerekli olan kaynak ve fırsatları elde etmelerini sağlayan bir süreç olarak tanımladığı Sosyal İçerme kavramını Dünya Bankası, bireyler ve grupların topluma eşit düzeyde katılımını sağlamak amacıyla koşulların iyileştirilmesi süreci olarak ifade eder. Eğitimde sosyal içerme; kapsayıcı eğitim, dezavantajlı bireylerin eğitime entegrasyonu, eğitimde fırsat eşitliği veya eğitsel fırsat eşitliği gibi eğitim sosyolojisinin tartışılagelen kavramlarından biri haline gelirken kendini hem sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi hem de sosyal içermenin oluşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması süreci olarak gösterir. Amaç, aralarındaki fark ne olursa olsun tüm çocukların kaliteli eğitim olanaklarından eşit ve herhangi bir ayrıma maruz kalmadan yararlanabilmelerini sağlamaktır. Bu çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığında sosyal içermeye dayalı olarak Temel Eğitim düzeyinde geliştirilen programlarından örnekler verilerek bir tartışma platformu oluşturulacaktır.

 

Çalıştay yürütücüleri hakkında kısa bilgi:

 

Yrd. Doç.Dr. Mustafa Cem BABADOĞAN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörü

1964 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde sürdürdü. 1985 yılında aynı fakültenin Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. Hizmetiçi eğitim programları konulu tezi ile 1988 yılında yüksek lisans, öğretim stratejileri konulu tezi ile de 1996 yılında Doktora derecelerini aldı. Akademik çalışma yaşamına 1985 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1989 yılından beri ise şu an görev yaptığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde göreve başladı. 2004-2012 yılları arasında Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen aynı fakültenin hem Eğitim Programları Bölümü Program Geliştirme Anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Genelde Eğitim Bilimleri özelde ise program geliştirme, modüler öğretim, öğretim tasarımı, hizmeti içi eğitim ile öğretim yöntem, stratejileri stil ve yaklaşımları konusunda basılmış kitap ve ulusal ve uluslararası düzeylerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca özel ve kamu kurumlarında konu ile ilgili olarak çok sayıda seminerde öğretici olarak yer aldı ve özellikle proje, senaryo, öykü tabanlı yaklaşımlara dayalı modüler tasarımlar konusunda çeşitli kuruluşlarda proje koordinatörlüğü yaptı. Şu an Üniversite Bologna Süreci Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Son olarak SIROMA projesinde kıdemli program geliştirme Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Babadoğan evli olup bir oğul sahibidir.

 

Yrd. Doç.Dr. Cem GENÇOĞLU

Millî Eğitim Bakanlığı

Temel Eğitim Genel Müdürü

Cem Gencoglu, 1977 yılında Korgan’da doğdu. İlköğrenimini Korgan’da, ortaöğrenimini Fatsa’da tamamladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans (1999), yüksek lisans (2006) ve doktora (2012) dereceleri aldı. 1999 ve 2012 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik ve okul yöneticiliği yaptı. 2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda görev aldı, akademik makaleler yayımladı. İngiltere University of Sussex’de öğretim üyesi olarak bulundu. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı gibi idari görevlerde bulundu.  YÖK, ÖSYM, ve TÜBİTAK’ta çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2014-2015 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında akademik görevinin yanı sıra Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Kurul üyeliği süresince merkezi Zagrep´te bulunan South East European Centre for Entrepreneurial Learning’de (SEECEL) T.C. Millî Eğitim Bakanlığını yönetim kurulu üyesi olarak temsil etti. Akademik çalışmalarının yanı sıra Bütün Şehir, Kent Kültürü, Mor Taka, Yolcu ve Hece dergilerinde sanat, estetik, kültür, sinema ve eğitim yazıları yazdı. Belgesel ve kısa/kurmaca filmler yönetti, senaryolar yazdı. Samsun Dost Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi’nin (Dost-SAM) kurucu başkanlığını yaptı. 2016 yılında Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atanan Gençoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Dr. Elif BAKAR

Milli Eğitim Bakanlığı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı

Dr. Bakar 1979 doğumludur. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda “Öğretmen Adaylarının Biyoetik Eğitimi ile İlgili Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile 2010 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu’ndan 2015 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2003 yılında Karaman’da Milli Eğitim Bakanlığı’na fen bilgisi öğretmeni olarak başlayan Elif Bakar, 2007-2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Programları Bölümü’nde çalıştı. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne atandı. Dr. Bakar, programların ve öğretim materyallerinin ve ders kitaplarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği ile öğretmen eğitmeni olarak birçok hizmet içi eğitimlerde bulundu. Eğitim üzerine kitap, makale ve bildirilerin yanı sıra, video ders programlarının senaryo yazarı olarak çalıştı.

 

 

Prof.Dr. Tuncay ERGENE

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında, yüksek lisansını 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapmıştır. 1999 yılında Ohio University’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını 2002 yılında Harvard University’de gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Ergene, 1999-2001 yılları arasında Marmara depremi sonrasında UNICEF acil yardım programında alan asistanı ve danışman olarak görev almıştır. Prof. Dr. Ergene üniversitede psikolojik danışma ve rehberlik alanında dersler vermekte, okul psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle psikolojik danışma ve rehberlik ilke ve teknikleri, kuramlar ve yöntem ve politika oluşturma konularında çalışmaları bulunmaktadır. UNESCO’da dahil olmak üzere birçok kurumda sunumları olmuştur. Kurucu üyesi olduğu Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin altı yıl başkanlığını yapmıştır. 2012 Yılından beri Uluslararası Psikolojik Danışma Derneği yönetim kurulu üyesidir. Halen Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

 

Vesna JANEVSKİ

Bölgedeki farklı ülkelerde, Ekip Lideri ve Kıdemli uzman olarak farklı projelerde çalışan geniş deneyime sahiptir. Mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, Roman Çocukları da içeren dezavantajlı grupların eğitimi, özel eğitim, eğitim politikası geliştirme, eğitim yöntemleri, öğretmen eğitimi, ilköğretim – ortaöğretim – yüksek öğrenim, eğitim psikolojisi alanlarında Eğitim Sektöründe 30 yılı aşkın Eğitim Mühendisi, Danışman, Kıdemli Uzman, Denetçi, Profesör, Ulusal Koordinatör, Üstat Eğitmen, Eğitimci Uzmanı, Baş Eğitim Danışmanı, Proje Direktör Yardımcısı, Eğitim Uzmanı ve Takım Lideri olarak deneyimi vardır. Dünya Bankası, USAID ve AB gibi farklı uluslararası bağışçılar tarafından finanse edilen 20 projede 13 yılı aşkın tecrübe Eğiticilerin / öğretmenlerin eğitimi de dahil olmak üzere eğitimlerin tasarımı, dağıtımı ve uygulanması dahil olmak üzere 25 yılı aşkın bir eğitim deneyimi ve 13 uluslararası verici tarafından finanse edilen proje Kapsamlı bilgi Eğitim sektörünün tamamı eğitim sektörüyle doğrudan bağlantılı olan 5 AB tarafından finanse edilen projelerle Türkiye’deki Eğitim sektörünün tanıtımını gerçekleştirmiştir. ABD, İsveç, Litvanya, Estonya, Slovenya, Fransa, Büyük Britanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Almanya’da eğitimini iyileştirmek için birçok çalışma ziyareti ve konferansa aktif katılım sağlamıştır.